Kwartał Dominikański: geneza projektu przebudowy

Czym w ostatnich latach był dla mieszkańców Kamienia kwartał ulic Żwirki i Wigury – Żeromskiego – Obrońców Warszawy – Okrzei?  Niczym szczególnym – terenem zabudowanym zniszczonymi kamienicami z początku XIX w. z targowiskiem miejskim i barem U Reni.  Niezbyt zadbanym zakątkiem miasta i niezbyt bezpiecznym… Nikomu nie śniło się wówczas, że ten sam kwartał może się stać architektoniczną perełką Pomorza Zachodniego i tętniącym życiem nowym centrum książęcego niegdyś miasta.

Z biegiem czasu idea rewitalizacji tej części miasta zyskiwała coraz więcej zwolenników, aż jako projekt wyznaczony do realizacji, została wpisana do ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Kamienia Pomorskiego na lata 2007-2013’’.

,,Celem projektu jest odbudowa historycznej zabudowy miasta, jako produktu turystycznego. Realizacja projektu podniesie atrakcyjność turystyczną Kamienia Pomorskiego oraz poprawi jego wizerunek nie tylko wśród mieszkańców, ale również wśród odwiedzających miasto turystów. Realizacja projektu „ożywi” Miasto oraz spowoduje wzrost integracji społecznej na poziomie lokalnym. Projekt wpłynie również na zwiększenie spójności przestrzennej, społecznej oraz wzrost poziomu życia mieszkańców w wyniku umiejętnego wykorzystania potencjału turystycznego i kulturalnego Miasta i regionu’’

napisano w uzasadnieniu wyboru inwestycji.

Realizację tego zadania powierzono Kamieńskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego. Złożony przez KTBS projekt pod nazwą: „Rewitalizacja zespołu kamienic z XIX w. i odtworzenie historycznej zabudowy Kamienia Pomorskiego poprzez utworzenie kwartału handlowo-usługowego w kwartale ulic Żwirki i Wigury – Żeromskiego – Obrońców Warszawy – Okrzei” uzyskał  dofinansowanie ze środków Inicjatywy JESSICA. Zakończenie inwestycji planowane jest na pierwszą połowę 2015 roku.

O Inicjatywie JESSICA

JESSICA (ang. Joint European Support for Sustainable Investment In City Areas – wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji na obszarach miejskich) – jest inicjatywą Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Umożliwia ona państwom członkowskim finansowanie trwałych inwestycji na obszarach miejskich. Finansowanie inwestycji odbywa się w formie instrumentów zwrotnych (np. pożyczek), dzięki czemu raz zainwestowane środki finansowe mogą być wielokrotnie wykorzystane.

Inicjatywa JESSICA jest jednym z ważniejszych instrumentów wpierających inwestycje na obszarach miejskich. Zakres wsparcia w ramach inicjatywy obejmuje również coraz szerszy krąg tematyczny – rozpoczynając od rewitalizacji, poprzez edukację, kulturę, turystykę, transport, kończąc na odnawialnych źródłach energii.

JESSICA pozwala na wykorzystanie funduszy strukturalnych UE w systemie zwrotnym, czyli oferuje odnawialne instrumenty finansowe (pożyczki, gwarancje), dając możliwość lepszego wykorzystania środków funduszy strukturalnych i pozyskania udziału instytucji finansowych, banków i przedsiębiorców, między innymi dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu – wyjaśnia Piotr Podębski, Dyrektor Centrum Korporacyjnego BOŚ w Szczecinie, który jest partnerem KTBS w realizacji projektu odbudowy kwartału.

W Polsce JESSICA jest wdrażana regionalnie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), a pula środków do wykorzystania wynosi ponad 256 mln euro. Na etapie przygotowania programów decyzja odnośnie przystąpienia do inicjatywy JESSICA należała do zarządów województw. Dwa najbardziej zaawansowane (także w Europie) we wdrażaniu instrumentu JESSICA regiony to Wielkopolska i Zachodniopomorskie.

– Inicjatywa JESSICA to wyjątkowy instrument finansowy kompleksowo wspierający rozwój naszego regionu – podkreśla Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. – W realizowanych projektach kładziony jest bowiem szczególny nacisk na tzw. aspekt społeczny, który jest szacowany na podstawie przewagi pozytywnych oddziaływań społecznych nad częścią komercyjną inwestycji. Dla nas, odpowiedzialnych za polepszanie warunków życia mieszkańców województwa, JESSICA jest jedną z ulubionych kart w talii unijnych form wsparcia. Jesteśmy dumni z tego, że potrafimy przy jej pomocy wygrywać rozwój tak pięknych miast jak Kamień Pomorski.